Privacy beleid

Dit is het privacy beleid van De Levensadem Psychosociale hulpverlening in Dongen. Doel hiervan is om mijn cliënten uitdrukkelijk te informeren welke gegevens ik opsla in het cliëntendossier en wat ik er mee doe.

Privacy cliënt

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg. Het dossier kent een wettelijk bewaartermijn van een periode van 20 jaar na einde van de therapie tenzij anders afgesproken. De financiële administratie kent een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na het einde van de therapie. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat naast adresgegevens, geboortedatum, geslacht, gsm nummer, email adres en leefsituatie, aantekeningen over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie. Soms kunnen in uw dossier ook voor de therapie noodzakelijke gegevens worden opgenomen die verkregen zijn bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts. Dit kan echter alleen met uw expliciete toestemming die schriftelijk wordt vastgelegd.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen gebruik maak van cookies op mijn website www.delevensadem.nl.
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
  • in het geval van onverhoopte datalekken, u daarvan binnen 48 uur op de hoogte stel, indien het duidelijk is dat het gevoelige informatie over u betreft.

Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Bovendien heb ik als mens en als therapeut vertrouwen hoog in het vaandel staan en hecht ik aan een veilige vertrouwensrelatie met u als cliënt. Ik kan als therapeut de geheimhouding doorbreken bij overmacht in het kader van een conflict van plichten, bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of als het noodzakelijk is ter bescherming van uw vitale belangen.

Ik ben gehouden aan de Beroepscode van de beroepsvereniging LVPW en ik hanteer de WGBO-richtlijnen. Daarnaast ben ik geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Bepaalde gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met de expliciete toestemming van de cliënt. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
  • met de toestemming van de cliënt voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid of afhandeling van uw dossier bij mijn overlijden.
  • voor het volledig geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing zoals intervisie of supervisie. Dit is een verplichting conform de beroepscode waaraan ik als therapeut gehouden ben.
  • Een klein deel van uw gegevens zoals naam, adres en geboortedatum worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een nota kan opstellen en verwerken in mijn administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van bepaalde gegevens van u, dan zal ik u eerst informeren en expliciet toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard, daarna worden ze vernietigd. Indien het uw wens is dat uw cliëntdossier eerder vernietigd wordt dan kunt u daar om vragen door een email te sturen aan info@delevensadem.nl.

 

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op...

In het kort

De Levensadem Psychosociale hulpverlening is een professionele praktijk voor psychosociale therapie, relatietherapie en coaching.

Contact

Marie-Yvonne Klostermann
Thorbeckelaan 29
5103 BT Dongen

Telefoon

Mobiel: 06-24181473

Overige info

Aangesloten bij de LVPW, RBCZ en de SCAG
KvK: 72004266
BTWnr: NL 001680578B81
AGB-code praktijk: 90068147
AGB-code zorgverlener: 90109141